Rebhan Green Line

Polityka ochrony środowiska REBHAN

 

Ochrona środowiska zyskuje coraz większe znaczenie w naszym społeczeństwie. Ze względu na zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie coraz ważniejsze staje się oszczędzanie zasobów i stosowanie technologii, które nie są szkodliwe dla środowiska. W związku z tym polityka naszej firmy jest świadomie ukierunkowana na maksymalne ograniczenie oddziaływania na środowisko. Chcemy uczestniczyć w tworzeniu zrównoważonego systemu, wytwarzając nasze produkty w sposób, który nie przyczyniania się do globalnej katastrofy. Działania podejmowane przez wszystkich naszych pracowników wykraczają daleko poza zwykłe przestrzeganie przepisów prawa czy zasad postępowania.

 

Nasze zobowiązania wobec środowiska

 

Ograniczamy nasze zużycie energii i wspieramy zoptymalizowane energetycznie procesy.

Wszelkie nadwyżki materiału z procesu produkcji wprowadzamy ponownie do maszyn w ramach cyklu recyklingu.

Sami granulujemy odpady z tworzyw sztucznych i ponownie wykorzystujemy granulat w odpowiednich procesach.

Stosujemy lakiery na bazie wody oraz niskorozpuszczalnikowe tusze do sitodruku utwardzane promieniami UV.

Naszym celem jest wyeliminowanie odpadów lub przynajmniej ograniczenie ich ilości; odpady, które mimo to powstają, są poddawane ekologicznemu recyklingowi.

Oferujemy naszym klientom przyjazne dla środowiska rozwiązania i jesteśmy w stanie przetwarzać surowce ze źródeł odnawialnych.

Szkolimy naszych pracowników w kwestii przestrzegania procedur istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska.

Współpracujemy z władzami, instytucjami i szczególnymi grupami interesu, aby znaleźć zrównoważone rozwiązania.

Naszym celem jest prowadzenie odpowiedzialnej ekologicznie polityki, aby nasze dzieci mogły cieszyć się nieskażoną przyrodą.

Liczne certyfikaty i wyróżnienia potwierdzają

 

wysoką świadomość ekologiczną,

 

jaką firma REBHAN wykazuje się od lat!

ISCC PLUS

Certyfikat zrównoważonego rozwoju
dla surowców z recyklingu i biopochodnych

dowiedz się więcej

Granulat

POSIADAMY CERTYFIKAT ISCC PLUS

 

Dzięki certyfikacji ISCC możemy zaoferować Ci materiały z recyklingu lub biopochodne z certyfikatem ISCC. Możesz zatem mieć pewność, że Twoje opakowanie spełni wysokie wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oferujemy materiały poddane recyklingowi chemicznemu zgodnie z przypisanym bilansem masy i zapewniamy identyfikowalność granulatu z tworzyw sztucznych użytego do produkcji Twoich markowych opakowań. Wspieramy rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i recyklingu chemicznego. Procesy te pozwalają zoptymalizować gospodarowanie odpadami w skali globalnej.

ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) to największy na świecie system certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on wszystkie zrównoważone surowce, w tym biomasę pochodzenia rolniczego i leśnego, odpady i pozostałości biogeniczne, surowce wtórne i energię odnawialną.

System ISCC powstał w ramach procesu z udziałem wielu interesariuszy i jest zarządzany przez stowarzyszenie zrzeszające ponad 140 członków, w tym instytuty badawcze i organizacje pozarządowe. Standard ISCC „zero wylesiania” stanowi silne zobowiązanie do ochrony lasów, gleb zasobnych w węgiel i różnorodności biologicznej. Celem ISCC jest świat, w którym biomasa i inne surowce są produkowane w sposób zrównoważony pod względem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym.

 

ISCC

Zasady zrównoważonego rozwoju ISCC

Zrównoważony rozwój w wymiarze ekologicznym:

 • Ochrona terenów o wysokim stopniu bioróżnorodności lub zasobnych w węgiel
 • Łańcuchy dostaw niepowodujące wylesiania
 • Przyjazna dla środowiskowa produkcja chroniąca glebę, wodę i powietrze

 

Zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym:

 • Bezpieczne warunki pracy
 • Poszanowanie praw człowieka, praw pracowniczych i praw do ziemi

 

Przestrzeganie przepisów prawa i traktatów międzynarodowych / monitorowanie emisji gazów cieplarnianych:

 • Metody obliczania emisji gazów cieplarnianych
 • Monitorowanie redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Obowiązkowe dla rynku biopaliw UE

 

Dobre praktyki zarządzania

 

Więcej informacji dostępnych jest również na stronie internetowej organizacji: www.iscc-system.org.

Nasz certyfikat ISCC w formacie PDF jest dostępny do pobrania tutaj.

ECOVADIS

REBHAN należy do 25% najlepszych

dowiedz się więcej

Ranking ecovadis: srebrny medal

EcoVadis 2023

Firma REBHAN została wyróżniony srebrnym medalem przez międzynarodową organizację ratingową EcoVadis. Tym samym nasza firma należy do 25 procent najlepszych spośród wszystkich ocenianych firm na świecie. Organizacja EcoVadis jest ceniona na całym świecie jako najlepszy dostawca ratingów w zakresie zrównoważonego rozwoju dla firm. Ocena EcoVadis, oparta na siedmiu podstawowych zasadach, stanowi wyraźny wskaźnik wdrażania zasad CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie.

Logo_Ecovadis

Na ocenę zrównoważonego rozwoju składa się 21 wskaźników efektywności, które podzielone są na działy tematyczne związane ze środowiskiem, pracą i prawami człowieka, etyką oraz zrównoważonym zaopatrzeniem. Wynik ratingu stanowi niezależną ocenę, która odzwierciedla pozycję firmy w całej branży. EcoVadis oferuje również plan działania mający na celu wspieranie i kontrolowanie usprawnień.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EcoVadis: ecovadis.com

Nasz certyfikat EcoVadis w formacie PDF jest dostępny do pobrania tutaj.

Nasze mocne strony:

Ochrona środowiska:

 • Przetwarzanie materiałów z recyklingu i biopochodnych
 • Green line (5R: Reduce, Recycle, Reuse, Renew, Refill)
 • Certyfikat ISO 50001

 

Warunki pracy i prawa człowieka:

 • Kodeks postępowania
 • Rada zakładowa z reprezentacją młodzieży i praktykantów
 • Regularne szkolenia dla pracowników

 

Etyka:

 • Sygnatariusz Kodeksu postępowania GKV

 

Zrównoważone zaopatrzenie:

 • Certyfikacja ISCC
 • Formalna ocena dostawców pod kątem zgodności z REACH

 

SKZ

SKZ ISO 50001

Odpowiedzialna polityka energetyczna

dowiedz się więcej

SKZ

NASZA POLITYKA ENERGETYCZNA

 

Firma REBHAN z wielką starannością wdrożyła odpowiedzialną politykę energetyczną i konsekwentnie jej przestrzega. Efektywność naszego systemu zarządzania energią jest regularnie kontrolowana i korygowana. W perspektywie długoterminowej zamierzamy zmniejszyć nasze jednostkowe zużycie energii i dalej optymalizować efektywność zużycia energii w ramach procesu ciągłego doskonalenia. Nasze cele strategiczne i operacyjne podlegają systemowi zarządzania energią zgodnemu z wytycznymi certyfikacji ISO 50001:2018.

Obejmują one:

 • Ciągłą rejestrację i aktualizację przepływów energii
 • Planowanie i wdrażanie działań na rzecz oszczędności energii
 • Regularną ocenę wyników działań na rzecz oszczędności energii
 • Ciągłą aktualizację planowanych działań w celu poprawy naszej efektywności energetycznej


Regularnie weryfikujemy odnośne wymogi prawne i przepisy pod kątem ich ważności i adekwatności. Robimy wszystko, co możliwe, aby korzystać z odnawialnych źródeł energii i nabywamy efektywne produkty i usługi, o ile jest to uzasadnione ekonomicznie.
Pracownicy firmy REBHAN aktywnie uczestniczą we wdrażaniu naszej polityki energetycznej. Szeroko zakrojona komunikacja, motywacja, szkolenia i ukierunkowane zastosowanie procesu ciągłego doskonalenia wspierają i promują energooszczędne działania wśród wszystkich naszych pracowników.

 

Certyfikat ISO 50001:2018 w formacie PDF jest dostępny do pobrania tutaj

Więcej informacji o Kunststoffzentrum SKZ można znaleźć na stronie internetowej tej organizacji: www.skz.de

Ranking ecovadis: srebrny medal

UMWELT- & KLIMAPAKT
BAYERN

Oszczędzanie zasobów i wykorzystanie
technologii przyjaznych dla środowiska

dowiedz się więcej

Umweltpakt

Umwelt- und Klimapakt Bayern

 

Poprzez nasz udział w Pakcie Środowiskowo-Klimatycznym Bawarii (Umwelt- und Klimapakt Bayern) zobowiązujemy się do aktywnego udziału w zapobieganiu negatywnym skutkom dla środowiska. Pakt ten jest porozumieniem pomiędzy rządem Bawarii a bawarskim środowiskiem biznesowym, które ma na celu promowanie ochrony środowiska.

Poprzez współpracę w ramach Paktu Środowiskowo-Klimatycznego Bawarii, partnerzy zobowiązują się do oszczędzania zasobów i stosowania technologii przyjaznych dla środowiska. Celem jest osiągnięcie wzrostu zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

 

 

Dokument w formacie PDF jest dostępny do pobrania tutaj.

Wszystko w ZIELONEJ strefie

 

Zapoznaj się z naszymi licznymi ekologicznymi rozwiązaniami opakowaniowymi. Konsekwentnie poszerzamy nasz asortyment, zawsze mając na uwadze ochronę naszego środowiska i zrównoważony rozwój. REBHAN Green line nie jest serią produktów, lecz koncepcją: całe portfolio naszych produktów możemy zrealizować także przy użyciu zrównoważonych materiałów.